Od 1. júla 2024 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane spotrebiteľov, ktorý prináša zlepšenia v prospech spotrebiteľov.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 108/2024 Z. z.), ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2024, prináša dôležité zmeny ovplyvňujúce rôzne sektory, vrátane realitných kancelárií a maklérov. Tento zákon modernizuje a zjednodušuje existujúce predpisy na ochranu spotrebiteľov, pričom zohľadňuje požiadavky európskych smerníc. V nasledujúcom texte sú zhrnuté hlavné vplyvy na realitný sektor.

ROZŠÍRENÉ INFORMAČNÉ POVINNOSTI

Realitné kancelárie a makléri budú musieť poskytovať podrobnejšie informácie pri uzatváraní zmlúv s klientmi. Toto zahŕňa:

  1. Vyššie požiadavky na obsah inzerátov a transparentnosť cien: Pri inzercii nehnuteľností bude potrebné uvádzať reálnu a kompletnú cenu vrátane provízie, čím sa zabráni skrytým nákladom a zavádzaniu klientov. Pri uvádzaní ceny nájmu musí byť v inzeráte zahrnutá aj suma za energie pre určitý počet osôb.
  2. Podrobné informácie o realitných službách: Realitné kancelárie musia jasne definovať rozsah svojich služieb, ceny a všetky súvisiace poplatky, aby sa predišlo nedorozumeniam a možným sťažnostiam zo strany klientov.
  3. Informácie o alternatívnom riešení sporov na webových stránkach: Zákon vyžaduje, aby každá realitná kancelária, ktorá má webovú stránku, zverejnila na nej informácie o možnosti alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z.

OCHRANA SPOTREBITEĽOV

Realitné kancelárie budú musieť zabezpečiť vyššiu ochranu spotrebiteľov pri objednávaní služieb „na diaľku“. To zahŕňa:

  1. Zákaz zavádzajúcich praktík: Nový zákon sprísňuje pravidlá ochrany pred zavádzajúcimi a klamlivými obchodnými praktikami, ako sú nepravdivé recenzie. Podrobne uvádzá starostlivosť: Zákon stanovuje požiadavky na odbornú starostlivosť, ktorú obchodník musí dodržiavať pri jednaní so spotrebiteľmi, čo zodpovedá čestnej obchodnej praxi a všeobecnej zásade dobrej viery. Toto sa vzťahuje na realitné kancelárie aj maklérov pracujúcich pre realitné kancelárie.

MECHANIZMUS DRUHEJ ŠANCE

Pre podnikateľov, vrátane realitných kancelárií a maklérov, sa zavádza mechanizmus druhej šance, ktorý umožňuje dobrovoľné ukončenie porušovania predpisov a nápravu bez rizika vysokých sankcií. Tento mechanizmus:

  1. Motivuje k dodržiavaniu pravidiel: Týmto spôsobom zákon motivuje obchodníkov k dodržiavaniu predpisov a rýchlej náprave vzniknutých škôd.
  2. Znižuje výšku sankcií: Ak realitná kancelária alebo maklér dobrovoľne odstráni nedostatky a odškodní klientov, môže sa vyhnúť vysokým pokutám alebo znížiť ich výšku.

POSILNENIE DOHĽADU A SANKCIÍ

Nový zákon posilňuje kompetencie orgánov dohľadu a zavádza nové zásady ukladania sankcií. Horná hranica peňažnej sankcie sa zvýšila na 200 000 eur. Pre realitné kancelárie to znamená:

  1. Jasnejšie pravidlá dohľadu: Orgány dohľadu budú mať jasne vymedzené kompetencie, čo zníži kompetenčné konflikty a zvýši efektívnosť kontrol.
  2. Spravodlivejšie sankcie: Pokuty budú určované ako percento z obratu, čo má zabezpečiť spravodlivejšie a proporcionálnejšie tresty.

ZÁVER

Nový zákon č. 108/2024 Z. z. prináša pre realitné kancelárie a maklérov zmeny, ktoré zvyšujú ochranu spotrebiteľov a môžu prispieť k zlepšeniu realitného trhu. Pozitívny vplyv sa očakáva aj pri inzercii.

Ak máte po prečítaní tohto článku nejaké otázky, neváhajte nám zavolať! Kontakty nájdete tu: https://www.babonytre.sk/kontakt

Tiež sa prihláste na odber nášho telegramového kanála - https://t.me/nehnutenostBratislava (naše aktuálne ponuky a rýchle odpovede na vaše otázky o nehnuteľnostiach)

Zdroj text: https://www.realitnaunia.sk/

Zdroj foto: https://www.podnikajte.sk/uctovne-doklady/naskenovany-podpis-na-fakture

Pečať overeného člena Združenia realitných kancelárií pre Baboby TRE

Babony TRE & PARTNERS tvorí kolektív starostlivo vybraných odborníkov na trhu s nehnuteľnosťami. Naša hlavná sila spočíva v hlbokom vzdelaní a vedomostiach v oblasti práva, obchodu a marketingu, kombinovaných s bohatými skúsenosťami v realitnom biznise. Vzhľadom na neustále sa meniaci a rozvíjajúci trh s nehnuteľnosťami, neustále sledujeme najnovšie trendy a snažíme sa získať najaktuálnejšie poznatky prostredníctvom rôznych vzdelávacích kanálov a programov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.