Predaj bytu v podielovom spoluvlastníctve je komplexný proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu.

V tomto článku sa pozrieme na kľúčové aspekty tohto procesu a poskytneme praktické rady, ako sa vyhnúť potenciálnym problémom a dosiahnuť úspešný predaj.

Čo je podielové spoluvlastníctvo?

Podielové spoluvlastníctvo je forma vlastníctva nehnuteľnosti, kde viacerí ľudia majú spoločný podiel na danom majetku. V praxi to znamená, že vlastníci vlastnia nehnuteľnosť vo forme určitých podielov, ktoré sú vyjadrené percentuálnou hodnotou, napríklad 1/2, 1/3 a podobne.

Podielové spoluvlastníctvo je v právnej praxi definované ustanovením § 137 Občianskeho zákonníka takto:

 • Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
 • Ak nie je zákonom alebo dohodou účastníkov ustanovené inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

Príprava na predaj

Prvým krokom na predaj bytu v podielovom spoluvlastníctve je získanie všetkých potrebných informácií. Najjednoduchšia cesta, ako sa dozvedieť všetko o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, je obrátiť sa na advokátsku kanceláriu.

Pamätajte, že na predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve je potrebná spolupráca všetkých vlastníkov. V tejto fáze je dôležité získať súhlas všetkých zainteresovaných strán a zabezpečiť potrebné dokumenty pre hladký priebeh predaja.

Následne treba diskutovať o konkrétnych podmienkach predaja, vrátane ceny, časového horizontu a rozdelenia výnosov. Samozrejme, nezabudnite prejednať aj rozdelenie jednotlivých kusov nábytku. Jednanie by malo byť zamerané na dosiahnutie dohody, ktorá bude akceptovateľná pre všetkých.

Po dosiahnutí dohody je potrebné získať písomný súhlas od každého spoluvlastníka. Tento dokument by mal obsahovať podrobnosti o podmienkach predaja a súhlas s konkrétnymi opatreniami. Pre právnu istotu je vhodné získať notárske overenie súhlasu spoluvlastníkov. Notár potvrdí, že každý z vlastníkov dobrovoľne súhlasí s predajom a jeho podmienkami.

Čo robiť, ak nedôjde k dohode?

Podľa ustanovenia § 142 Občianskeho zákonníka, ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci.

Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, prihliadajúc na účelné využitie veci a správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

Čo všetko budete potrebovať?

Pri príprave na predaj bytu v podielovom spoluvlastníctve je dôležité zabezpečiť kompletný súbor dokumentov a informácií pre hladký priebeh procesu. Nižšie uvádzame kľúčové položky, ktoré budete potrebovať:

 • Dokumenty o nehnuteľnosti – výpis z katastra (aktuálny výpis z katastra s presnými údajmi o nehnuteľnosti a vlastníckych podieloch), list vlastníctva.
 • Zmluvy o spoluvlastníctve – všetky existujúce zmluvy a dohody týkajúce sa spoluvlastníctva. Tieto dokumenty by mali jasne špecifikovať práva a povinnosti každého vlastníka.
 • Súhlas spoluvlastníkov – písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s predajom, obsahujúci podmienky predaja a súhlas so stanovenými krokmi.
 • Finančné dokumenty – znalecký posudok o cene nehnuteľnosti a dohoda medzi vlastníkmi o spôsobe rozdelenia finančných prostriedkov z predaja.
 • Osobné doklady zúčastnených strán – občianske preukazy všetkých spoluvlastníkov.
 • Notárske overenie – dokumenty potrebné pre notárske overenie súhlasu vlastníkov a iné potrebné notárske konanie.
 • Dokumenty o stave nehnuteľnosti – technická správa (dokumentácia o technickom stave nehnuteľnosti), energetický certifikát.
 • Záznamy o platbách a dane – potvrdenie, že všetky platby za dane a poplatky sú aktuálne a vyrovnané. Nezabudnite na odpočet elektriny, vody a plynu.

Priebeh predaja bytu v podielovom spoluvlastníctve

Priebeh predaja zahŕňa niekoľko krokov, od podpisu zmluvy až po notárske overenie a rozdelenie finančných prostriedkov. Nižšie sú uvedené hlavné etapy, ktoré treba podniknúť po príprave na predaj:

 1. Podpis zmluvy o predaji Spoluvlastníci by mali podpísať zmluvu o predaji, ktorá jasne špecifikuje podmienky, cenu, termíny a ďalšie relevantné informácie. Táto zmluva by mala byť vypracovaná v spolupráci s notárom (advokátom, realitným právnikom) a zohľadňovať právne aspekty transakcie.

 2. Zálohová platba a rezervácia Kupujúci môže poskytnúť zálohovú platbu na potvrdenie záujmu a rezerváciu nehnuteľnosti. Podmienky týkajúce sa zadržania zálohy v prípade zlyhania predaja by mali byť jasne stanovené v zmluve.

 3. Overenie finančnej schopnosti kupujúceho Kritériá pre overenie finančnej schopnosti kupujúceho by mali byť zahrnuté v zmluve. Kupujúci by mal poskytnúť potvrdenie od finančnej inštitúcie o svojej schopnosti financovať kúpu.

 4. Právne konanie a prevod vlastníctva Notár (advokát, realitný právnik) zabezpečí, aby všetky dokumenty boli riadne overené a splňali právne požiadavky. Na schôdzke u notára dochádza k podpisu konečnej zmluvy a k prevodu vlastníctva.

 5. Prítomnosť všetkých strán pri podpise zmluvy Všetci spoluvlastníci by mali byť prítomní alebo zastúpení pri podpise zmluvy. Ich prítomnosť potvrdí dohodu a minimalizuje možné budúce nedorozumenia.

 6. Rozdelenie výnosov Po úspešnom predaji sa uskutoční rozdelenie finančných prostriedkov medzi spoluvlastníkmi podľa dohodnutých podielov. Záverečná fáza zabezpečí spravodlivý podiel každému vlastníkovi.

Ak máte po prečítaní tohto článku nejaké otázky, neváhajte nám zavolať! Kontakty nájdete tu: https://www.babonytre.sk/kontakt

Tiež sa prihláste na odber nášho telegramového kanála - https://t.me/nehnutenostBratislava (naše aktuálne ponuky a rýchle odpovede na vaše otázky o nehnuteľnostiach)

Zdroj text: https://www.realitybook.sk

Zdroj foto: https://www.realitybook.sk

Pečať overeného člena Združenia realitných kancelárií pre Baboby TRE

Babony TRE & PARTNERS tvorí kolektív starostlivo vybraných odborníkov na trhu s nehnuteľnosťami. Naša hlavná sila spočíva v hlbokom vzdelaní a vedomostiach v oblasti práva, obchodu a marketingu, kombinovaných s bohatými skúsenosťami v realitnom biznise. Vzhľadom na neustále sa meniaci a rozvíjajúci trh s nehnuteľnosťami, neustále sledujeme najnovšie trendy a snažíme sa získať najaktuálnejšie poznatky prostredníctvom rôznych vzdelávacích kanálov a programov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.